Fin da piccolo, ogni tanto di notte, sognavo delle poesie: mi svegliavo e dovevo subito trascriverle, pena la dimenticanza.
 Ho avuto molti trasferimenti, per questo motivo le ho perse tutte.
 Dal 1990 al 2001 ne ho scritte 24 in dialetto calabrese (un pochino approssimativo, visto che sono siciliano), regione
 in cui risiedo ormai da venti anni. Dal 2001 ad oggi non mi è mai più successo.

Tangentopoli
A dannazione e popoli
Fu l'avventu e tangentopoli .
Politicanti mali e sani ,
S'abbuffaru a chini mani .
Si lu Patri Sempeternu
L'imbiassi ntra lu mpernu
Cu na sporta e pani e cavoli ,
Tangentupulianu puru cu e diavoli .
Chiddhi tempi sunnu finiti ,
Ora nce sunnu mani puliti .
Accussì pemmu vi arrangiati ,
Li pigghiati cu e cati .
Era megghiu quannu era peggiu
Quandu vjiu tuttu lu sfregiu
Chi cumbina lu poteri ;
Tantu oji quantu ajieri.