Fin da piccolo, ogni tanto di notte, sognavo delle poesie: mi svegliavo e dovevo subito trascriverle, pena la dimenticanza.
 Ho avuto molti trasferimenti, per questo motivo le ho perse tutte.
 Dal 1990 al 2001 ne ho scritte 24 in dialetto calabrese (un pochino approssimativo, visto che sono siciliano), regione
 in cui risiedo ormai da venti anni. Dal 2001 ad oggi non mi è mai più successo.

Machina
Na machina si ferma vicinu a na funtana.
A guarda comu fusse cosa strana.
Divietu e sosta ; l'acqua i dìcia, cu so fara,
Ca vicinu a funtana on pota stara.
Statti citta , ruggisci a machina, o deficienta
Ca tu cunti pocu cchiù e nenta.
U sai ca jieu valu na trentina e miliuni ...
Bella , scintillanti e cu assicurazioni,
Custu pe bullu, patenta e pe benzina,
Curru veloci da sira ara matina.
Lu patruni, cu l'amici soi si vanta,
Ca so machina camina a centottanta.
U sai ca jieu ajiu a forza e centu cavalli
E sagghiu pe monti e scindu pe valli ?
Tu, mbeci, vali nu centinaru e liri o metrucubu.
Quannu on ti perdi, e, sii ntrò tubu.
L' acqua brontola e rispunni queta queta:
E' veru chiddhu ca dici , ma mu t'alleta
ca chiova sempa , si no t'accorgi cu duluri
Quantu valu jieu.....o prufissuri,
Ca si li pigghiu sutta, i to cavalli, li trascinu
L'mbriacu d'acqua e no de vinu:
Ca si on abbivirassi attia e o patruni,
Restati tutte dui comu minchiuni.