Fin da piccolo, ogni tanto di notte, sognavo delle poesie: mi svegliavo e dovevo subito trascriverle, pena la dimenticanza.
 Ho avuto molti trasferimenti, per questo motivo le ho perse tutte.
 Dal 1990 al 2001 ne ho scritte 24 in dialetto calabrese (un pochino approssimativo, visto che sono siciliano), regione
 in cui risiedo ormai da venti anni. Dal 2001 ad oggi non mi è mai più successo.

U Dentista
Cumpari Peppi, chi faciti ?
Mi fazzu nu bicchieri cajiu siti.
E vui on mi cuntati nenti ?
Lassatimi pirdira, eppa duluri e denti.
Firmativi nu pocu c'ajiu pemmu ve cuntu chista.
Pe stu duluri e denti ivi a lu dentista..........
Fici pemmu m'assettu u secretariu.
Ntra nu locali bellu, pulitu e cu l'acquariu;
Nsuttafundu na musicheddha và,
E a radio chi sona finchè la barca và.
A lu turnu meu mi chiama lu dottora,
Tuttu talianu e cu la lingua e fora.
Mi veni nu forte batticuore
Venga, mi dìcia, non sentirete alcun dolore.
Mi guarda e rida, pare na pasca,
Pinsannu a lu me denti e a la so tasca.
Lu dentista è nu bellu lavoru,
Pare alchimista, trasforma i denti in oru.
A morale è che i denti su fatti pe mangiari:
Nuatri pane duru e i dentista li dinari.