Fin da piccolo, ogni tanto di notte, sognavo delle poesie: mi svegliavo e dovevo subito trascriverle, pena la dimenticanza.
 Ho avuto molti trasferimenti, per questo motivo le ho perse tutte.
 Dal 1990 al 2001 ne ho scritte 24 in dialetto calabrese (un pochino approssimativo, visto che sono siciliano), regione
 in cui risiedo ormai da venti anni. Dal 2001 ad oggi non mi è mai più successo.

U cani arrivoluzionariu
C'era na vota n'omu di trentanni,
Trovau nu cagnoleddhu ntra li canni.
De caccia u cagnoleddhu avia la mpigna,
E lestu si misi pemmu nzigna.
Lu nzigna pemmu esseri ubbidienta,
A vuci do patruni pemmu senta.
Accuccia i grida , e si lu gusta,
E ncuna vota adopera la frusta.
Lu nzigna pemmu va a cacciari,
A preda ntra vucca a ripurtari.
Lu nnimalu mpara e vascia a testa,
Ogni tantu nci fa puru la festa.
Passa u tempu e si fa bellu grossu,
E mai s'arrivotau, pemmu si mangia l'ossu.
Quannu fu prontu lu portau a caccia,
Nu corpu de fucili, ammazza na beccaccia.
Pigghialu i grida a lu nnimalu,
E u libbira, ch'era ligatu o palu.
U cani fui, pigghia a preda e u dassa sulu.......
Pensa: ora chi mmimparai, va pigghialu ntro culu